De Grootste Theorie Cursus

Aktualności
Strona główna > Aktualności> O firmie

O firmie

2008.05.11

                                                   

Jeste??my firm? polsk?, za??o??on? w 1999 roku, jako podmiot prawny sp????ka z ograniczon? odpowiedzialno??ci?. Siedziba firmy mie??ci si? w Pszczynie przy ulicy Staromiejskiej 31b.

Dzia??amy na podstawie:

  • wpisu do Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy w Katowicach Wydzia?? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000116885
  • wpisu do rejestru przedsi?biorc??w telekomunikacyjnych pod numerem 302
  • Koncesji MSWiA Nr L-0016/06 z dnia 17.01.2006 roku.

Specjalizujemy si? w produkcji radiowych urz?dze?? nadawczych i odbiorczych przeznaczonych dla zdalnego sterowania, ochrony osobistej i obiekt??w, przesy??u informacji drog? radiow?. Znacz?c? grup? urz?dze?? jest rodzina monitoringu radiowego.


Nasze urz?dzenia znalaz??y r??wnie?? uznanie w??r??d specjalist??w, nagrodzono je m.in. tytu??em:


- Mistrz Techniki Alarmowej 2005 przyznany przez POLALARM w dziedzinie Urz?dzenia i Systemy Transmisji Alarmu i Monitoring system VIRGO 340


- WSTĘGĄ NIEMNA
- nagrod? g????wn? polskiej wystawy narodowej POLEXPORT w Kownie 2004 za technologi? dla systemu VIRGO 430


- wyr????nieniem targ??w ochrony Krak??w 2001 dla R?cznego Nadajnika Bateryjnego RNB 101.

                           


Zdobyli??my uznanie w??r??d instalator??w, agencji ochrony, wojska, policji, s??u??b ochrony bank??w i wi?ziennictwa.

Nieustaj?co dbamy o kontakt z naszymi Klientami, systematycznie wystawiamy si? na targach bran??owych.

                       

Dzi?? mo??emy zaproponowa? Pa??stwu kilkadziesi?t w pe??ni w??asnych opracowa??. Znacz?c? cz???? naszej dzia??alno??ci stanowi realizacja opracowa?? i produkcji na zlecenie.

powrót