De Grootste Theorie Cursus

Aktualności
Strona główna > Aktualności> wiedzie? wi?cej

wiedzie? wi?cej

2008.05.11


Cz?stotliwo??? pracy.

Produkowane przez nas sterowniki radiowe pracuj? na cz?stotliwo??ci 433,92 MHz. Pasmo to w wiekszo??ci kraj??w Unii Europejskiej (w tym w Polsce) jest przeznaczone dla cel??w ISM.

 

Kod zmienny.

Transmisja radiowa pomi?dzy nadajnikiem a odbiornikiem oparta jest na kodzie zmiennym Microchip Technology ® Inc. USA. Kod ten gwarantuje wysoki stopie?? bezpiecze??stwa u??ytkowania oraz odporno??? na sygna??y radiowe pochodz?ce z innych urz?dze??.

.

Ka??dy nadajnik posiada sw??j indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na transmisje pochodz?ce z nadajnik??w zaprogramowanych do jego pami?ci. 

W przypadku "zagubienia" kilkunastu transmisji(u??ycie pilota poza zasi?giem odbiornika) odbiornika zareaguje na sygna?? radiowy z nadajnika (trzeba dwukrotnie nacisn?? klawisz pilota). 

 

 

Kompatybilno??? urz?dze??.


Kompatybilno??? oznacza wsp????prac?. Na tle innych producent??w nasza oferta wyr????nia si? pe??n? kompatybilno??ci? urz?dze??. Dowolny typ nadajnika mo??e wsp????pracowa? z dowolnym typem odbiornika i na odwr??t.

.

W praktyce pozwala to na swobodne konfigurowanie zestaw??w w zale??no??ci od kluczowych parametr??w systemu np. zasi?g pracy, warunki pracy, typ pilota etc. Nasza firma przyk??ada szczeg??lna uwag? do zachowania kompatybilno??ci. Jest tak, ??e urz?dzenia wyprodukowane kiedykolwiek nadal zachowuj? mo??liwo??? wsp????racy z aktualn? ofert?.

 

 

Zasi?gi pracy.

Zasi?gi pracy naszych urz?dze?? mieszcz? si? w przedzia??ach od 100 metr??w (podstawowe radiolinie typu RSU) do 1000 metr??w (np. zestaw odbiornika typ OPC i pilota RNB). Stosuj?c dodatkowo retransmiter typ RTS 100 mo??liwe jest zwi?kszenie zasi?g??w o dystans 1 km (tyle wynosi zasi?g wzmocnionego przez retransmiter sygna??u).

.

Nale??y pami?ta?, ??e podawane zasi?gi dotycz? przestrzeni otwartej (bez przeszk??d, gdy odbiornik i nadajnik "si? widz?"). Je??eli pomi?dzy odbiornikiem a nadajnikiem znajduj? si? przeszkody, nale??y przewidzie? zmniejszenie si? zasi?gu odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5-20%, ceg??y o 20-40%, betonu zbrojonego o 40-80%. Przy przeszkodach metalowych stosowanie system??w radiowych nie jest zalecane.


 

 

 

Tryby pracy odbiornik??w.

Opracowanie ka??dego odbiornika przewiduje kilka (do wyboru) tryb??w pracy (informacje te zawiera charakterystyka parametr??w odbiornika).
Tryb monostabilny (czasowy)- naci??ni?cie klawisza pilota powoduje za???czenie przeka??nika na ustawiony czas.

.

Tryb bistabilny (za???cz-wy???cz) ka??dorazowe naci??ni?cie klawisza pilota powoduje zmian? stanu przeka??nika na przeciwny.
Tryb chwilowy - przeka??nik za???czony jest tak d??ugo jak d??ugo naciskamy klawisz pilota.


 

 

 

Przyk??ady zastosowa?? urz?dze??.

Grupa Sterownik??w - sterowanie prac? szerokiej gamy urz?dze?? np. bramy wjazdowe, szlabany, rolety i ??aluzje, o??wietlenie, zamki elektromagnetyczne itd.
Radiopowiadamianie
- uzyskiwanie drog? radiow? (na znaczene odleg??o??ci) informacji o np. za???czeniu si? systemu alarmowego w chronionym obiekcie.

.

Odbiorniki identyfikacyjne - w instalacjach o du??ej ilo??ci u??ytkownik??w oraz wsz?dzie tam gdzie zachodzi potrzeba rozr????niania ??r??d??a sygna??u.
Stacja monitorowania KeeLoq
na pasmo 433 MHz - monitorowanie obiekt??w rozmieszczonych na niedu??ym terenie (kilka kilometr??w). Gdy inwestor nie chce ubiega? si? o przydzia?? cz?stotliwo??ci (pasmo 433 nie wymaga zezwole??).
System monitoringu VIRGO - system pracuje na licencjonowanych cz?stotliwo??ciach. Dedykowany agencjom ochrony dla monitorowania obiekt??w rozmieszczonych na du??ym obszarze (kilkadziesi?t kilometr??w).

 

powrót