De Grootste Theorie Cursus

Nowości
Strona główna > Nowości> Nadajnik GSM typ ATG-SG1

Nadajnik GSM typ ATG-SG1

2012.08.01


nadajnik GSM typ ATG-SG1

 

Zmiany w stosunku do nadajnika ATG-SV1

 

1. Oczekiwanie na raport o dostarczeniu wiadomo??ci wyd??u??ono do 2 minut.

2. W przypadku braku zasi?gu, po 15 min. nast?puje restart tylko modemu GSM.

3. Zrezygnowano z kod??w zdarze?? ‘restart zasi?g’, ‘restart sms’, ’restart zasilanie’. Obecnie jest jeden kod ‘restart systemu’. Jednak??e zawsze w historii zdarze?? zostaje zapami?tana przyczyna restartu

4. Opcja ‘pomijaj stany pocz?tkowe wej???’ ustawiona jest na sta??e.

5. Czas alarmu wyj??cia OC3 podawany jest w minutach

6. Dla „prywatnych” wprowadzono tabelk? wyboru reakcji nadajnika na zdarzenie.

7. Historia zdarze?? mo??e pomie??ci? 200 rekord??w (zdarze??) 


8. Zrezygnowano z historii zasi?gu.

9. Zrezygnowano z po???cze?? g??osowych.

10. Wej??cie w tryb bootloadera (aktualizacji oprogramowania) dokonywane jest poprzez za??o??enie zwory na ko??ki oznaczone „BOOT”

11. Nadajnik posiada zabezpieczenie przed odwrotnym pod???czeniem akumulatora.

12. Wyj??cie AUX zabezpieczone jest bezpiecznikiem polimerowym (200mA)

13. Poziomy logiczne gniazda RS232 = 3V3. Nie wolno stosowa? kabla RS232 z nadajnika AGT-SV1

14. Zdalna konfiguracja nadajnika dokonywana jest poprzez sms o odpowiedniej tre??ci. Tre??? sms rozpoczyna si? od  numeru funkcji (parametru), kt??ry chcemy zmodyfikowa? (lub tylko odczyta?).

 

Zapis i odczyt konfiguracji (kod??w zdarze??, numer??w telefon??w, opcji systemu, konfiguracji wej??? itd.) odbywa sie poprzez podanie numeru funkcji oraz argumentu funkcji np.:

F001=504095234 - zaprogramuj numer stacji SMS1 jako 504095234

F001=?                 - odczytaj numer stacji SMS1

Wszystkie polecenia instalatora b?d? z za??o??enia potwierdzane przez ATG-S2

 

Lista funkcji (dojd? dodatkowe):

 

F001 - zapis/odczyt nr tel stacji SMS1

F002 - zapis/odczyt nr tel stacji SMS2

F003 - zapis/odczyt nr tel stacji TST1

F004 - zapis/odczyt nr tel stacji TST2

F005 - zapis/odczyt nr tel prywatny PRW1

F006 - zapis/odczyt nr tel prywatny PRW2

F007 - zapis/odczyt nr tel prywatny PRW3

F008 - zapis/odczyt nr tel prywatny PRW4

F009 - zapis/odczyt nr tel instalatora INS1

F010 - zapis/odczyt nr tel instalatora INS2

F011 - zapis/odczyt nr tel CLP1

F012 - zapis/odczyt nr tel PRZ1                    

 

F021 - zapis/odczyt kodu alarmu WE1

F022 - zapis/odczyt kodu alarmu WE2

F023 - zapis/odczyt kodu alarmu WE3

F024 - zapis/odczyt kodu alarmu WE4

F025 - zapis/odczyt kodu alarmu WE5

F026 - zapis/odczyt kodu alarmu WE6

F027 - zapis/odczyt kodu alarmu WE7

F028 - zapis/odczyt kodu alarmu WE8

 

F031 - zapis/odczyt kodu powrotu WE1

F032 - zapis/odczyt kodu powrotu WE2

F033 - zapis/odczyt kodu powrotu WE3

F034 - zapis/odczyt kodu powrotu WE4

F035 - zapis/odczyt kodu powrotu WE5

F036 - zapis/odczyt kodu powrotu WE6

F037 - zapis/odczyt kodu powrotu WE7

F038 - zapis/odczyt kodu powrotu WE8

 

F040 - zapis/odczyt kodu TEST                       //kod SMS testowego           

F041 - zapis/odczyt kodu BRAK_AC                 //kod zaniku zasilania

F042 - zapis/odczyt kodu POWROT_AC       //kod powrotu zasilania

F043 - zapis/odczyt kodu SLABY_AKU     //kod s??abego akumulatora

F044 - zapis/odczyt kodu POWROT_AKU     / //kod na??adowanego akumulatora

F045 - zapis/odczyt kodu AUX              //kod przeci???enia AUX

F046 - zapis/odczyt kodu POWROT_AUX           //kod powrotu przeci???enia AUX

F047 - zapis/odczyt kodu RESTART        / //kod restartu systemu

F048 - wolne

F049 - wole

F050 - zapis/odczyt kodu LIMIT_SMS        //kod przekroczenia liczby sms w miesi?cu

F051 - zapis/odczyt kodu PIN           

F052 - zapis/odczyt kodu PREFIX         

F053 - zapis/odczyt kodu SUFIX         

F054 - zapis/odczyt kodu TEST_SYSTEMU  //tre??? SMS testowego w odpowiedzi na sms

  

WEJ1#NO,005,NIE,x*100ms

F061 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE1

F062 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE2

F063 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE3

F064 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE4

F065 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE5

F066 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE6

F067 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE7

F068 - zapis/odczyt konfiguracji wej??cia WE8

 

F070 - zapis/odczyt okresu testu (podawany w minutach)  

F071 - zapis/odczyt op????nienia AC (podawane w minutach)       

F072 - zapis/odczyt czas_alarmu (podawany w minutach)             

F073 - zapis/odczyt dopuszczalna liczba wys??anych sms w miesi?cu   

F074 - zapis/odczyt numer wej??cia przeznaczonego do blokowania                          

F075 - zapis/odczyt bity blokowanych wej???                                       

F076 - zapis/odczyt numer wej??cia przeznaczonego do blokowania                        

F077 - zapis/odczyt bity blokowanych wej???                                             

        

F081 - zapis/odczyt kodu alarmu WE1 dla prywatnych

F082 - zapis/odczyt kodu alarmu WE2 dla prywatnych

F083 - zapis/odczyt kodu alarmu WE3 dla prywatnych

F084 - zapis/odczyt kodu alarmu WE4 dla prywatnych

F085 - zapis/odczyt kodu alarmu WE5 dla prywatnych

F086 - zapis/odczyt kodu alarmu WE6 dla prywatnych

F087 - zapis/odczyt kodu alarmu WE7 dla prywatnych

F088 - zapis/odczyt kodu alarmu WE8 dla prywatnych

 

F091 - zapis/odczyt kodu powrotu WE1 dla prywatnych

F092 - zapis/odczyt kodu powrotu WE2 dla prywatnych

F093 - zapis/odczyt kodu powrotu WE3 dla prywatnych

F094 - zapis/odczyt kodu powrotu WE4 dla prywatnych

F095 - zapis/odczyt kodu powrotu WE5 dla prywatnych

F096 - zapis/odczyt kodu powrotu WE6 dla prywatnych

F097 - zapis/odczyt kodu powrotu WE7 dla prywatnych

F098 - zapis/odczyt kodu powrotu WE8 dla prywatnych

       

F100 - zapis/odczyt kodu BRAK_AC        dla prywatnych

F101 - zapis/odczyt kodu POWROT_AC      dla prywatnych

F102 - zapis/odczyt kodu SLABY_AKU      dla prywatnych

F103 - zapis/odczyt kodu POWROT_AKU     dla prywatnych

F104 - zapis/odczyt kodu AUX            dla prywatnych

F105 - zapis/odczyt kodu POWROT_AUX     dla prywatnych

F106 - zapis/odczyt kodu RESTART        dla prywatnych

 

F110 - zapis/odczyt opcji 0x40 - dla pierwszego nr CLIP wy??lij sms "TEST"(1-wyslij;0-nie wysy??aj)

F111 - zapis/odczyt opcji 0x41 - dla pierwszego nr CLIP oddzwo?? do u??ytk.(1-oddzwon;0-nie oddzwaniaj)

F112 - zapis/odczyt opcji 0x42 - dla drugiego nr CLIP wy??lij sms "TEST" (1-wyslij;0-nie wysy??aj) 

F113 - zapis/odczyt opcji 0x43 - dla drugiego nr CLIP oddzwo?? do u??ytk.(1-oddzwon;0-nie oddzwaniaj)

F114 - zapis/odczyt opcji 0x44 - przekieruj testy wymuszone CLIP na CLP1( 0-nie;1-tak)

F115 - zapis/odczyt opcji 0x45 - przeslij sms na numer STACJA_SMS_1(0-nie;1-tak)

F116 - zapis/odczyt opcji 0x46 - praca z raportami (0-nie;1-tak)

F117 - zapis/odczyt opcji 0x47 - dodaj dat? do kod??w zdarzenia (0-nie;1-tak)

F118 - zapis/odczyt opcji 0x48 - okresowy test przez clip lub sms (0-clip;1-sms)

F119 - zapis/odczyt opcji 0x49 - dodaj dat? do sms prywatnych (0-nie;1-tak)

F120 - zapis/odczyt opcji 0x4A - sygnalizacja zasi?gu wyj??ciem OC2 (0-nie;1-tak)

F121 - zapis/odczyt opcji 0x4B - tryb zale??ny (0-nie;1-tak)

F122 - zapis/odczyt opcji 0x4C - dodaj moc sygna??u (0-nie;1-tak)

F123 - zapis/odczyt opcji 0x4D - pomijaj stany pocz?tkowe wej??? oraz brak AC (0-nie;1-tak)

powrót