De Grootste Theorie Cursus

Nowości
Strona główna > Nowości> GSM-owy sterownik bramy typ GSU-B02

GSM-owy sterownik bramy typ GSU-B02

2015.04.28

Odbiornik przeznaczonyjest do sterowania prac? nap?du bramy wjazdowej/gara??owej lub otwieraniaelektrozamka bramki. Dzwoni?c z uprawnionego numeru sterujemy prac? bramy.Wykonywane po???czenia nie generuj? koszt??w dla dzwoni?cego (tzw. CLIP).Dodatkowo u??ytkownicy mog? blokowa? bram? w stanie otwarcia (o ile sterowniknap?du bramy na to pozwoli) wykorzystuj?c drugie wyj??cie przeka??nikowe.Istnieje r??wnie?? mo??liwo??? niezale??nego sterowania prac? drugiego przeka??nikaza pomoc? komend SMS.

 

Wyj??cia przeka??nik??w wyprowadzone na listw? zaciskow? s? bezpotencja??owe typu NO dla przeka??nika przeznaczonego do podania sygna??u „OTWÓRZ” i typu NC dla przeka??nika wpi?tego w obw??d fotokom??rki (rozwarcie obwodu fotokom??rki uniemo??liwia zamkni?cie bramy). Istnieje mo??liwo??? zamiany typu styku z NC na NO dla przeka??nika nr 2. Sterownik mo??e zapami?ta? do 10 numer??w telefon??w uprawnionych do sterowania przeka??nikami, oznaczone dalej jako u??ytkownik 0 – 9. U??ytkownicy „0” i „1” posiadaj? dodatkowo mo??liwo??? sterowania przeka??nikiem nr 2 (np. wykorzystanym do blokowania obwodu fotokom??rki). Sterowanie w tym przypadku odbywa si? za pomoc? wiadomo??ci SMS. U??ytkownik o numerze „0” posiada dodatkowo funkcje administracyjne umo??liwiaj?ce dodawanie/usuwanie u??ytkownik??w i konfiguracj? czasu za???czenia przeka??nika PK1 oraz odst?pu w sekwencji otwarcia bramy z blokowaniem (lub czasu za???czenia PK2 w trybie monostabilnym) a tak??e aktywowania/dezaktywowania funkcji „CLIP dla ka??dego”. Wszystkich tych ustawie?? dokonuje si? za pomoc? wiadomo??ci SMS.

Sterownik obs??uguje karty SIM wszystkich operator??w krajowych w standardzie 1,8V oraz 3.0V.


DANETECHNICZNE

 

Dopuszczalne napi?cie zasilania: 9-30VAC lub DC

Pojemno??? pami?ci: 10u??ytkownik??w

Pob??r pr?du:

–spoczynkowy: 50mA (napi?cie zasilania 12V DC)

–maksymalny: 1A

Obci???alno??? wyj??? przeka??nikowych: 0.5A/125AC1A/30VDC

Typ wyj??? przeka??nika: PK1(NO),PK2(NC)

Tryb pracy przeka??nika:

PK1: monostabilny(1s – 99s) dla PK1;

PK2: za???cz, wy???cz, monostabilny (1s-99s)

dodatkowo sekwencja PK1 + PK2 dla blokowania bramy

Temperaturowy zakres pracy sterownika: -30oC   +40oC

Wymiary: 48x68x26mm

 

powrót