De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta

Ofert? nasz? aktualnie tworz? trzy rodziny urz?dze??:

   Sterowniki Radiowe
pracuj?ce w oparciu o kod zmienny i cz?stotliwo??? 433,92 MHz
   System Monitoringu Radiowego
na licencjonowane pasmo z zakresu 136-174 MHz
   Nadajnik GSM wraz z akcesoriami


Do grupy sterownik??w nale??? m.in. popularne radiolinie o zasi?gu od 100 do 1000 metr??w, odbiorniki identyfikacyjne, szeroka gama pilot??w, wzmacniacze  zasi?gu, radiopowiadamianie, itd. Nasze urz?dzenia, na tle innych dost?pnych na rynku tego typu sprz?tu,  wyr????nia parametr pe??nej ich kompatybilno??ci. W praktyce oznacza to dowolno??? konfigurowania zestaw??w np. w zale??no??ci od oczekiwanego zasi?gu lub parametr??w u??ytkowych systemu. Urz?dzenia pozwalaj? na budow? systemu o zasi?gu od 100 do 1000 metr??w. W naszej ofercie znajd? Pa??stwo propozycje wyj?tkowe, nie dost?pne u innych producent??w, chocia??by stacj? monitoringu na pasmo 433 MHz.

System Monitoringu Radiowego jest systemem pe??nym i zawiera: stacj? bazow?, retransmiter oraz nadajnik obiektowy. System ten zosta?? dwukrotnie nagrodzony:

  • tytu??em "Mistrz Techniki Alarmowej 2005" przez Og??lnopolskie Stowarzyszenie Producent??w, Projektant??w i Instalator??w System??w Alarmowych POLALARM
  • oraz nagrod? g????wn? "Wst?ga Niemna" Polskiej Wystawy Narodowej POLEXPORT 2004 w Kownie za technologi?


sterowniki radiopowiadamianie monitoring Radiowy System Przyzywowo-Alarmowy