De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > radiopowiadamianie

Radiopowiadamianie jest stosowane do przesy??ania, na znaczne odleg??o??ci, sygna????w alarmowych z chronionych obiekt??w.

Standardowy zestaw sk??ada si? z dw??ch element??w: odbiornika i nadajnik??w stacjonarnych.

W zale??no??ci od potrzeb stosowane jest radiopowiadamianie jedno lub wielo kana??owe, z lub bez kontroli ???cza. Uzyskiwane zasi?gi zestaw??w wynosz? oko??o 1000 metr??w.


 
z kontrol? ??cza bez kontroli ???cza nadajniki stacjonarne