De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > sterowniki

Rodzina sterownik??w to urz?dzenia oparte na kodzie zmiennym KeeLoq (Microchip Technology) i cz?stotliwo??ci 433,92 MHz. W por??wnaniu z innymi dost?pnymi na rynku urz?dzeniami tego typu, nasze urz?dzenia wyr????nia parametr kompatyblilno??ci. W praktyce oznacza to dowolno??? konfiguracji zestaw??w (ka??dy pilot mo??e wsp??pracowa? z dowolnym typem odbiornika, do ka??dego odbiornika mo??na zaprogramowa? dowolny pilot). Zasi?gi zestaw??w mieszcz? si? w przedziale od 100 do 1000 metr??w.


zestawy 100 m zestawy 150 m zestawy 300 m zestawy 600 m
zestawy 1000 m piloty odbiorniki 12 i 24 V odb. identyfikacyjne
pager wzmacniacze sterowniki GSM inne