De Grootste Theorie Cursus

Oferta
Strona główna > Oferta > monitoring

Systemy Monitorowania maj? za zadanie przes??anie, do stacji bazowej, informacji o zaistnieniu stanu alarmowego w chronionym obiekcie.

W sk??ad systemu wchodz?:

  • nadajnik obiektowy - wysy??a informacje z chronionego obiektu
  • stacja bazowa - odbieraj?ca sygna??y z ca??ej sieci
  • retransmiter - pozwala zwi?kszy? zasi?g dzia??ania sieci

Oferta nasza zawiera rozwi?zania pracuj?ce w oparciu o:

  • transmisj? radiow?
  • transmisj? GSM
  • oraz System Transmisji Sygna????w Alarmowych SYNETRA


System Transmisji Sygna????w Alarmowych radio - 136-172 MHz nadajniki GSM stacje monitorowania