De Grootste Theorie Cursus

Promocje
Strona główna > Promocje> Polityka prywatno??ci

Polityka prywatno??ci

2013.07.05

Polityka prywatno??ci serwisu www.gorke.com.pl

1. Informacje og??lne.

1.    Operatorem Serwisu www.gorke.com.pl jest Gorke Electronic Sp. z o.o. z siedzib? w Pszczynie przy ulicy Staromiejskiej 31B, NIP: 638-15-24-713, REGON: 276599230,KRS: 0000116885.

2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u??ytkownikach i ich zachowaniu w nast?puj?cy spos??b:

a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.    Poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko??cowych pliki cookie (tzw."ciasteczka").

c.    Poprzez gromadzenie log??w serwera www przez operatora hostingowego Ogicom Spider Sp. zo.o. S.K.A., funkcjonuj?cego pod adresem www.ogicom.pl

2. Informacje w formularzach.

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u??ytkownika.

2.    Serwis mo??e zapisa? ponadto informacje o parametrach po???czenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.    Dane w formularzu nie s? udost?pniane podmiotom trzecim inaczej, ni?? za zgod? u??ytkownika.

4.    Dane podane w formularzu mog? stanowi? zbi??r potencjalnych klient??w, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.    Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza,np w celu dokonania procesu obs??ugi zg??oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.    Dane podane w formularzach mog? by? przekazane podmiotom technicznie realizuj?cym niekt??re us??ugi – w szczeg??lno??ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot??w b?d?cych operatorami domen internetowych(przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa j.b.r – NASK), serwis??w obs??uguj?cych p??atno??ci lub te?? innych podmiot??w, z kt??rymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp????pracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.    Serwiskorzysta z plik??w cookies.

2.    Pliki cookies(tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczeg??lno??ci pliki tekstowe, kt??re przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z kt??rej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:

a.    tworzenia statystyk, kt??re pomagaj? zrozumie?, w jaki spos??b U??ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;

b.    utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki kt??rej U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has??a;

c.    okre??lania profilu u??ytkownika w celu wy??wietlania mu dopasowanych materia????w w sieciach reklamowych, w szczeg??lno??ci sieci Google.

5.    W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plik??w cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta??e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, kt??re przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania(przegl?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plik??w cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika.

6.    Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy??lnie dopuszcza przechowywanie plik??w cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie?? w tym zakresie.Przegl?darka internetowa umo??liwia usuni?cie plik??w cookies. Mo??liwe jest tak??e automatyczne blokowanie plik??w cookies Szczeg????owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plik??w cookies mog? wp??yn?? na niekt??re funkcjonalno??ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

8.    Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? r??wnie?? przez wsp????pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawc??w oraz partner??w.

9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno??ci tych firm, aby pozna? zasady korzystania z plik??w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno??ci GoogleAnalytics

10.  Pliki cookie mog? by? wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg??lno??ci sie? Google, do wy??wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u??ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog? zachowa? informacj? o ??cie??ce nawigacji u??ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.  W zakresie informacji o preferencjach u??ytkownika gromadzonych przez sie? reklamow? Google u??ytkownik mo??e przegl?da? i edytowa? informacje wynikaj?ce z plik??w cookies przy pomocy narz?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.    Informacje o niekt??rych zachowaniach u??ytkownik??w podlegaj? logowaniu w warstwie serwerowej.Dane te s? wykorzystywane wy???cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs??ugi ??wiadczonych us??ug hostingowych.

2.    Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog? podlega?:

a.    czas nadej??cia zapytania,

b.    czas wys??ania odpowiedzi,

c.    nazw? stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protok???? HTTP,

d.    informacje ob???dach jakie nast?pi??y przy realizacji transakcji HTTP,

e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u??ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej??cie do Serwisu nast?pi??o przez odno??nik,

f.     informacje o przegl?darce u??ytkownika,

g.    Informacje o adresie IP.

3.    Dane powy??sze nie s? kojarzone z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi strony.

4.    Dane powy??sze s? wykorzystywane jedynie dla cel??w administrowania serwerem.

5. Udost?pnienie danych.

1.    Dane podlegaj? udost?pnieniu podmiotom zewn?trznym wy???cznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.    Dane umo??liwiaj?ce identyfikacj? osoby fizycznej s? udost?pniane wy???czenie za zgod? tej osoby.

3.    Operator mo??e mie? obowi?zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa??nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ???da?? w zakresie wynikaj?cym z ???dania.

6. Zarz?dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyra??a? i cofa? zgod??

1.    Je??li u??ytkownik nie chce otrzymywa? plik??w cookies, mo??e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ??e wy???czenie obs??ugi plik??w cookies niezb?dnych dla proces??w uwierzytelniania, bezpiecze??stwa, utrzymania preferencji u??ytkownika mo??e utrudni?, a w skrajnych przypadkach mo??e uniemo??liwi? korzystanie ze stron www

2.    W celu zarz?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni??ej przegl?dark? internetow?/ system i post?puj zgodnie z instrukcjami:

a.    Internet Explorer

b.    Chrome

c.    Safari

d.    Firefox

e.    Opera

f.     Android

g.    Safari (iOS)

h.    Windows Phone

i.     Blackberry

 

powrót